Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αναπληρωτών 2019-20

Επιμέλεια: Ενωτική Πρωτοβουλία στην ΕΛΜΕ Χανίων, σχήμα που συμμετέχει στο δίκτυο των Παρεμβάσεων Δ.Ε

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους της Ενωτικής Πρωτοβουλίας στην ΕΛΜΕ Χανίων τόσο για την επιμέλεια του ενημερωτικού σημειώματος όσο και για την άδεια για την αναδημοσίευσή του στο site της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου. Σε σχέση με τα αναγραφόμενα υπάρχουν μικρές αλλαγές

  • στα μισθολογικά, όπου από την 1/1/2020 έχουμε μία μικρή μείωση των κρατήσεων και μία αντίστοιχη αύξηση του καθαρού ποσού σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο
  • στις άδειες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι άδειες που σχετίζονται με την πανδημία του Covid-19

Μισθολογικά:

Στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω υπάρχουν τα ποσά των μισθολογικών κλιμακίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναλυτικά. Οι νεοεισερχόμενοι ξεκινούν από ΜΚ1 και κάθε 2 έτη ανεβαίνουν 1 ΜΚ. Το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη , καθώς ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους, υπηρετούντες και νεοδιόριστους, αναπληρωτές, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης . Τα μεταπτυχιακά επίσης δίνουν 2ΜΚ εάν αποτελούν τυπικό προσόν πρόσληψης ή εάν έχουν συνάφεια και έχουν αποκτηθεί πριν την πρόσληψη. Το επίδομα τέκνου έχει πολύ μικρή απόκλιση ανά ΜΚ. Για 1 παιδί οι παρακάτω αποδοχές είναι αυξημένες περίπου κατά 38 ευρώ, για 2 παιδιά προστίθενται ακόμα περίπου 15,50 ευρώ και για 3παιδιά προστίθενται ακόμα περίπου 38 ευρώ καθαρά. Για τους Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου ο μισθός ανάγεται στις ώρες του διδακτικού τους ωραρίου. Πχ ΑΜΩ ΜΚ1 με 13 ώρες ωράριο δικαιούται 13/23 x 867,42 = 490,28 ευρώ.

Επιμέλεια πίνακα: Πάνος Ντούλας

Σημείωση: Μετά την 01/01/2020 έχουν μειωθεί ελαφρώς οι κρατήσεις

Για την ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

Μέλη του σωματείου της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου  είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία του νομού Χανίων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. Μέλη, με πλήρη δικαιώματα, εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι και οι αναπληρωτές/ τριες καθώς και οι ωρομίσθιοι.

Γιατί να είμαι μέλος της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου;

Κύριος σκοπός της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και ο αγώνας για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα καλύπτει ολόπλευρα τις ανάγκες των μαθητών μας. Ένα από τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου μας είναι οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί, η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, αίτημα που αφορά άμεσα κάθε αναπληρωτή και αναπληρώτρια. Επίσης, ο Σύλλογος αποτελεί τη συλλογική μας έκφραση, το όργανο που υπερασπίζει κάθε συνάδελφο από αυθαιρεσίες της διοίκησης. Για κάθε ζήτημα που σε απασχολεί, μπορείς να επικοινωνείς με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ή να θέτεις συγκεκριμένα θέματα στη Γενική Συνέλευσή του!

Τι είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στο σύλλογο διδασκόντων με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές.). Ο Σύλλογος διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται γι’ αυτά καθώς είναι το κυρίαρχο όργανο.  Όλες οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός μαθημάτων και εντός εργασιακού ωραρίου.Τούτο σημαίνει ότι η συνεδρίαση του συλλόγου δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 14:00 ώρας.

Διδακτικό και εργασιακό ωράριο

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται το διδακτικό ωράριο ανάλογα με τα έτη εργασίας. Είναι προφανές από τους 2 παραπάνω πίνακες γιατί το Υπουργείο κερδίζει αρκετά από το καθεστώς ελαστικής εργασίας – ομηρίας. Με την απόλυσή μας, το Υπουργείο καθυστερεί τεχνητά την μισθολογική μας ανέλιξη, καθώς και την μείωση ωρών εργασίας που δικαιούμαστε.   Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου –πχ στο κενό κάποιου άλλου συναδέλφου/ισσας-. Το ωράριο Μετά τη λήξη του διδακτικού σου ωραρίου μπορείς να αποχωρείς από το σχολείο εκτός εάν σου έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων (και όχι από το διευθυντή) άλλο συγκεκριμένο έργο ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Σε καμία περίπτωση η πρόσφατη διάταξη του άρθρου 245 του ν. 4512/2018, δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια συλλογικά όργανα. Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε γιορταστικές, αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους. 

Εφημερίες- μετακινήσεις –σύμβαση εργασίας

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο σε αυτό που τοποθετούνται αρχικά . Δεν κάνουν σε αυτό που συμπληρώνουν ωράριο. Δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερίας οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τρία και πάνω σχολεία όταν, τουλάχιστον, το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. Το νομικό πλαίσιο των εφημεριών καλύπτεται από το ΠΔ 201/1998, άρθρο 13. Η λήξη της σύμβασης των αναπληρωτών δεν επηρεάζεται από μεταβολές στη ΔΔΕ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και β) ότι ο ν. 4229 προβλέπει τη μετακίνηση αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ, μόνο στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της σύμβασης που υπογράφτηκαν

Δικαιούμαι άδεια;

Ως αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός δικαιούσαι τις παρακάτω άδειες:

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας: 8 εβδομάδες  χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (κύησης), 9 βδομάδες μετά (λοχείας) και επιπλέον 3,5 μήνες μετά τον τοκετό (ανατροφής). Υπόψη ότι οι 3,5 μήνες άδεια ανατροφής κερδήθηκαν πρόσφατα – μόλις τον Φλεβάρη του 2019 – μετά τις πολυήμερες κινητοποιήσεις του κλάδου!!

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.).
Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούται τίποτε. Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό.Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης. Για κάθε μέρα κανονικής αφαιρείται ένα ημερομίσθιο από το επίδομα μη ληφθείσας αδείας το καλοκαίρι.

AΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί άδεια την ημέρα που δίνουν αίμα και για ακόμα 2 μέρες ανά σύμβαση εργασίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
• Ειδική άδεια γάμου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο.

• Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου : Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών α΄βαθμού

• Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος :Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

• Ειδική άδεια δίκηςΟι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα). Η άδεια για δίκη αφαιρείται από το σύνολο των αναρρωτικών

Φοιτητική άδεια – Άδεια εξετάσεων: 14 εργάσιμες ημέρες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές ή εκπονούν διδακτορική διατριβή.

Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/88

Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους: Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν1483/1984 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ/τος 193/1988). Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος.

Οδοιπορικά

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί συνάδελφοι δικαιούνται οδοιπορικά όπως ακριβώς και οι μόνιμοι. Τα οδοιπορικά πιστώνονται ακόμα και να το Ι.Χ που πραγματοποιείται η μεταφορά δεν είναι ιδιόκτητο αλλά είναι είτε οικογενειακό – στο όνομα πχ του/της συζύγου – είτε πρόκειται για το όχημα του γονέα του εκπαιδευτικού.

Να μην ξεχάσουμε…

  1. Απαγορεύεται συνάδελφος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας να καλύψει ωράριο συναδέλφου όταν απεργεί.
  2. Είναι τουλάχιστον ανήθικο αναπληρωτές να αναλαμβάνουν υπερωρίες. Για την ακρίβεια μεγάλος αριθμός αναπληρωτών έχει την δυνατότητα να εργάζεται επειδή οι μόνιμοι συνάδελφοι δεν αναλαμβάνουν υπερωρίες.